Giới thiệu về Manufacturing Enterprise Architect – Kiến trúc tổng thể doanh nghiệp sản xuất


Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture, viết tắt là EA) chính là kim chỉ nam cho việc tổ chức, thực thi và đánh giá hiệu quả vận hành các mục tiêu chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp. Kiến trúc tổng thể được xây dựng nhằm quy định mối tương tác về tích hợp và […]

The post Giới thiệu về Manufacturing Enterprise Architect – Kiến trúc tổng thể doanh nghiệp sản xuất appeared first on Industrial IoT & Smart Factory VN.

Leave A Reply

Your email address will not be published.