Tại sao RTD được cài đặt sau Tấm Orifice?


Tại sao RTD được cài đặt sau Tấm Orifice?

Vị trí của RTD (thermowell), được đặt ở hạ lưu của tấm lỗ, do đó nhiễu loạn mà nó tạo ra sẽ không tạo ra nhiễu loạn bổ sung ở tấm lỗ. Hiệp hội Gas Hoa Kỳ (AGA) cho phép đặt thượng nguồn nhiệt, nhưng chỉ khi nằm ở thượng nguồn của một bộ điều hòa dòng chảy ít nhất ba feet.

Một lý do chính cho điều này là von K dòng xoáy gây ra bởi khí phải chảy xung quanh chiều rộng của thermowell. Đường phố của Vortice, các xoáy được đổ ra bởi thermowell sẽ gây ra sự dao động áp suất nghiêm trọng ở tấm lỗ trừ khi được giảm thiểu bởi một bộ điều hòa dòng chảy, hoặc bằng cách xác định vị trí của dòng chảy xuống để các xoáy không chạm tới lỗ.

Bài Tại sao RTD được cài đặt sau Tấm Orifice? xuất hiện đầu tiên trên Aubase – Giải pháp tổng lưu lượng.

.

Leave A Reply

Your email address will not be published.